Zariadenie na zber a výkup odpadov - Levice, Nádražný rad

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena sa dotýka rozšírenie portfólia zberaných kovových odpadov a rozšírenia vykonávaných činností o zber elektroodpadov.
 • Dotknutá obec: Levice (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dopravná 14, 93403 Levice
 • Navrhovateľ: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin
 • IČO Navrhovateľa: 36421120
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie-OH
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.