Zariadenie na zber a výkup odpadov – Komárno

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V existujúcom a funkčnom zariadení na zber kovových odpadov sa po navrhovanej zmene rozšíri portfólio zberaných a vykupovaných odpadov a k činnostiam prevádzky pribudne zber starých vozidiel a zber elektroodpadov.
 • Dotknutá obec: Komárno (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: OkÚ Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Gen. Klapku 7, 94501 Komárno
 • Navrhovateľ: ŽP EKO QELET a.s.,Československej armády 1694,036 01 Martin
 • IČO Navrhovateľa: 36421120
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Komárno, OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  08.11.2018
  Text oznámenia o zmene
  08.11.2018