Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a výkup odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovateľ plánuje v dotknutej lokalite vybudovať „Zariadenie na zber a výkup odpadov. „Zariadenie“ predstavuje súbor funkčne a logisticky usporiadaných objektov a zariadení, ktoré budú zabezpečovať : - zber ostatných odpadov, vrátane výkupu, triedenia a zhromažďovania vykúpených kovových odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi.
 • Dotknutá obec: Kolárovo (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Komárno Okresný úrad Komárno
 • Navrhovateľ: FERRUM – LBB s. r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 44094728
 • Povoľujúci orgán: Mesto Kolárovo, OU KN OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.05.2022
  Spracovateľ zámeru Július Labancz
  Text zámeru
  16.05.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.09.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  27.10.2022