Zariadenie na zber, triedenie a skladovanie ostatných a nebezpečných odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: pokračovanie v prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom v inej lokalite katastra Rajec
 • Dotknutá obec: Rajec (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: LECOL, spol. s r.o., Športová 16, 01501 Rajec
 • IČO Navrhovateľa: 31610447
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.