Zariadenie na zber a STZ Dubnica nad Váhom

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Jedná sa o zmenu pôvodného navrhovateľa Zberné suroviny Žilina, a.s za nového navrhovateľa Mesto Dubnica nad Váhom a vybudovanie prevádzky so zameraním na zber a triedenie odpadov zaradených podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do skupiny 20 Komunálnych odpadov (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu so zameraním na zber a triedenie odpadov: plasty, sklo, drevo, papier a lepenky, odpady so železných a neželezných kovov, stavebný odpad, objemný odpad a zber nebezpečných odpadov: batérie a akumulátory, elektroodpad.
 • Dotknutá obec: Dubnica nad Váhom (okres: Ilava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Ilava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Mierové nám. 81/18, 01901 Ilava
 • Navrhovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Mesto Dubnica nad Váhom, OÚ Ilava - OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.04.2020
  Text oznámenia o zmene
  06.04.2020
  06.04.2020
  06.04.2020
  06.04.2020
  06.04.2020
  06.04.2020
  06.04.2020
  12.05.2020
  12.05.2020
  12.05.2020