Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Matúš Petro – Belá nad Cirochou

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Realizácia zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel na účely plnenia cieľov zákona o odpadoch – kategórií M1, N1 a trojkolesových motorových vozidiel okrem motorových trojkoliek a zriadenie určeného parkoviska v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Dotknutá obec: Belá nad Cirochou (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Matúš Petro, Riečna 44/8, 067 81 Belá nad Cirochou
 • IČO Navrhovateľa: 43152201
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Snina, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.04.2016
  Spracovateľ zámeru Matúš Petro
  Text zámeru
  14.04.2016

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  30.05.2016

  Verejné prerokovanie

  Obecný úrad Belá nad Cirochou 02.06.2016 o 10:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  13.10.2016