Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov Nové Mesto nad Váhom

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom prevádzkovania Zariadenia na zber nebezpečných odpadov a ostatných odpadov - kovov (ďalej len Zberňa) je umožniť právnickým osobám odovzdávanie odpadov na vyhradené miesto a vytvoriť tak podmienky pre ďalšie nakladanie s ním (zhodnotenie alebo zneškodnenie) inými osobami na inom mieste. Navrhovaná činnosť - zber, zhromažďovanie, triedenie a skladovanie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov - kovov, sa bude vykonávať na pozemku parcelné č. 2469/4, na ploche 350 m2 ( 306 m2 plocha skladovej haly, 44 m2 administratívna a sociálna časť) , vedenej v k. ú. Nové Mesto nad Váhom ako „Iná budova“, a na parcelnom č. 2471/1 na ploche 150 m2 vonkajšia spevnená plocha
 • Dotknutá obec: Nové Mesto nad Váhom (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto n./Váhom
 • Navrhovateľ: ALMI-EKO, s.r.o., Botanická č. 1720/15 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 50282409
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠOH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.08.2019
  Spracovateľ zámeru ALMI-EKO, s.r.o., Botanická č. 1720/15 949 01 Nitra
  Text zámeru
  13.08.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.01.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  05.03.2020