Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov vrátane zberného dvora a oddelený zber elektroodpadu – Revúca. Navýšenie kapacity

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom akcie je nakladanie s novými druhmi nebezpečných odpadov a navýšenie súhrnného ročného množstva nebezpečných odpadov na 125 t/rok v existujúcom zariadení na zber odpadov
 • Dotknutá obec: Revúca (okres: Revúca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Revúca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 40, 05001 Revúca
 • Navrhovateľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
 • IČO Navrhovateľa: 36021211
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  01.04.2022
  Text oznámenia o zmene
  01.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.05.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.06.2022