Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Zariadenie na zber odpadov v areáli skládky odpadov v katastrálnom území Horné Opatovce

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie prevádzkového priestoru a zoznamu odpadov pri celkovej kapacite zariadenia 100 000 t/rok.
 • Dotknutá obec: Žiar nad Hronom (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 44877315
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  20.11.2023
  20.11.2023