ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV ŠAMORÍN

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je? prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov s povolenými druhmi a množstvami zberaných odpadov a zhromažďovanie nebezpečných odpadov s povolenými druhmi a množstvami zhromažďovaných NO
 • Dotknutá obec: Šamorín (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: VAŠI, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 45347204
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.