Zariadenie na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Realizácia rozšírenia zariadenia na zber odpadov o nové druhy odpadov v existujúcej prevádzke v k. ú. Leopoldov
 • Dotknutá obec: Leopoldov (okres: Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Hlohovec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Jarmočná 3, 92001 Hlohovec
 • Navrhovateľ: KOVOMAT Slovakia, s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 36391671
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Hlohovec, OSŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.