Zariadenie na zber odpadov - rozšírenie druhov odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie činnosti existujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov o nové druhy odpadov kategórie "O" a "N" a ich následný odvoz spracovateľom odpadov na zhodnotenie.
 • Dotknutá obec: Levice (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Dopravná 14, 93403 Levice
 • Navrhovateľ: Kovomat Slovakia, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36391671
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie-odpadové hosp.
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.