Zariadenie na zber odpadov - Bertotovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov.
 • Dotknutá obec: Bertotovce (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Navrhovateľ: ENVI-GEOS NItra, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31434347
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.12.2019
  11.02.2020
  Spracovateľ zámeru BRIGSS Slovakia s.r.o., Tatranská 21, Prešov
  Text zámeru
  16.12.2019