Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie jestvujúceho areálu na zber a dočasné zhromažďovanie odpadov v katastri obce Hronská Breznica a odovzdávanie týchto odpadov konečným spracovateľom.
 • Dotknutá obec: Hronská Breznica (okres: Zvolen)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Zvolen
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Študentská 2084/12, 96108 Zvolen
 • Navrhovateľ: PYZMON s.r.o., Abrahámska 1345, 925 21 Sládkovičovo
 • IČO Navrhovateľa: 47622229
 • Povoľujúci orgán: Obec Hronská Breznica
  OÚ Zvolen, OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.06.2022
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  16.06.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  03.08.2022