Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zosúladenie existujúcej činnosti, na ktorú bol udelený súhlas na zber odpadu z elektrozariadení, ktorého platnosť sa končí dňa 31.05.2016 s novou legislatívou – so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v zmysle ktorého sa menia katalógové čísla prijímaných odpadov. Nejedná sa o činnosť, ktorá by bola v rozpore alebo nad rozsah povolenej činnosti, na ktorú bol udelený súhlas oprávňujúci prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov vykonávať oddelený zber – zhromažďovanie a triedenie odpadov z elektrozariadení v členení podľa vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
 • Dotknutá obec: Nedožery - Brezany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL, Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery Brezany
 • IČO Navrhovateľa: 33611467
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Prievidza, OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  01.06.2016
  01.06.2016
  01.06.2016
  01.06.2016
  01.06.2016
  01.06.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  28.06.2016
  26.07.2016

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien