Preskočit na obsah

Zariadenie na zber nebezpečných odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladaného zámeru je posúdenie vplyvu existujúceho zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na životné prostredie. Užívateľom zariadenia je organizácia: Technické služby mesta Levoča. Ide o rozšírenie existujúcej polyfunkčnej prevádzky „Zberný dvor“ v Levoči o zber ďalších odpadov, teda o prevádzkovanie zariadenia na zber nebezpečných odpadov po ich predchádzajúcom zbere. Zhromažďovanie nebezpečných odpadov bude v typizovaných eko-kontajneroch.
 • Dotknutá obec: Levoča (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Navrhovateľ: Technické služby mesta Levoča
 • IČO Navrhovateľa: 35528052
 • Povoľujúci orgán: Mesto Levoča,
  OkÚ Levoča,OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.12.2013
  Spracovateľ zámeru Ing. Erik Babej, vedúci oddelenia OH organizácie
  Text zámeru
  03.12.2013
  Právoplatné rozhodnutie
  31.12.2013

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien