Zariadenie na zber kovových odpadov - Margecany

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je pokračovanie v prevádzkovaní zariadenia na výkup a zber kovových odpadov, vo vyčlenenom priestore na existuúcej vymedzenej ploche.Druhotná surovina sa bude zbierať od fyzických aj právnických osôb, bude sa triediť, zhromažďovať na účel prepravy do ďalšieho zariadenia na zber a spracovanie odpadov na základe zmluvného vzťahu.
 • Dotknutá obec: Margecany (okres: Gelnica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Gelnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Navrhovateľ: STAVAKOV s.r.o., Jarná 226/5, Margecany
 • IČO Navrhovateľa: 50638742
 • Povoľujúci orgán: OÚ Gelnica, OSŽP, ŠSOH
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.