Preskočit na obsah

Zariadenie na zber kovových odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zber kovových odpadov sa bude vykonávať v priestoroch jestvujúcej prevádzky na zber ostatných odpadov. Účelom rozšírenia činnosti zberu o kovové odpady je možnosť poskytnúť právnickým a fyzickým osobám z územia pôsobnosti firmy MIKONA plus s. r. o odovzdávanie odpadov oprávnenej spoločnosti v zmysle zákona o odpadoch do schváleného zariadenia, ktoré následne zabezpečí ich recykláciu v zmysle Hierarchie odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Pre rozšírenie súhlasu o kovové odpady je potrebné doložiť záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
 • Dotknutá obec: Pastovce, Opatovská Nová Ves, Veľká Ves nad Ipľom, Malé Ludince, Želiezovce, Ipeľský Sokolec, Kleňany, Kosihovce, Slovenské Ďarmoty, Nenince, Svodín, Ipeľské Predmostie, Slatina, Šahy, Pohronský Ruskov, Čata, Šalov, Demandice, Čebovce, Hontianska Vrbica, Hokovce, Sikenica, Plášťovce, Sečianky, Keť, Hronovce, Bory, Farná, Hontianske Trsťany, Sazdice (okresy: Levice, Veľký Krtíš, Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Rozmarínová č. 4, 934 01 Levice
 • Navrhovateľ: MIKONA plus, s.r.o
 • IČO Navrhovateľa: 34140913
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredi
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.08.2022
  Spracovateľ zámeru Mgr. Monika Slížiková
  Text zámeru
  10.08.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.11.2022