Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie odpadu plazmovou technológiou, Šamorín

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.5 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie zariadenia na vysokoteplotné materiálové a energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou, ktorého výstupom bude elektrická energia, teplo a technické plyny
 • Dotknutá obec: Veľká Paka, Lehnice, Šamorín, Macov, Kvetoslavov, Trnávka (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SPV DÁLOVCE s.r.o., Agátový rad č. 1, 931 01 Šamorín
 • IČO Navrhovateľa: 45615756
 • Povoľujúci orgán: SIŽP Bratislava, OÚ Trnava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.