Preskočit na obsah

Zariadenie na úpravu a zhodnotenie odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť spočíva v úprave kovových odpadov kategórie O a N delením plameňom prostredníctvom ručných zariadení, pričom každé zariadenie má vlastného operátora.
 • Dotknutá obec: Fiľakovo (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Kalamár s. r. o., Partizánska 2996, 962 05 Hriňová
 • IČO Navrhovateľa: 46627006
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.06.2021
  Spracovateľ zámeru INECO s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  22.06.2021
  22.06.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  24.08.2021