Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie kovových granúl z recyklácie elektrozariadení

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dobudovanie recyklačnej technológie o linku pyrometalurgie a hydrometalurgie.
 • Dotknutá obec: Banská Bystrica, Slovenská Ľupča (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: METAL SERVIS Recycling, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
 • IČO Navrhovateľa: 36622630
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.05.2016
  Spracovateľ zámeru ENVIGEO, a.s.
  Text zámeru
  20.05.2016

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  11.07.2016

  Verejné prerokovanie

  V priestoroch bývalej cementárne na Partizánskej ceste 91 v Banskej Bystrici 05.08.2016 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  12.12.2016
  21.03.2017