Zariadenie na spracovanie starých vozidiel – prevádzka Martin

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zber a zhromažďovanie starých vozidiel sa v lokalite v súčasnosti už vykonáva na základe právoplatných povolení. Novou činnosťou bude ich spracovanie certifikovaným technickým zariadením SEDA.
 • Dotknutá obec: Martin (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Zberné suroviny Žilina, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 50634518
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1, 036 01 Martin
  Mesto Martin, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1, 036 01 Martin
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.01.2019
  Spracovateľ zámeru Z-EKO Ing. Zdenka Hrablayová
  Text zámeru
  29.01.2019
  29.01.2019