Preskočit na obsah

Zámer pre objekty v záujmovom území VN Málinec

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.2 Stavby a zariadenia na odber podzemnej vody na pitné účely, úpravne vôd, vodojemy,čerpacie stanice, zariadenia na zachytávanie prameňov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečiť úpravu vody pre využitie VN Málinec na plnú kapacitu. Odvedenie upravenej vody prostredníctvom vodovodných potrubí DN 800 a DN 600 do distribučných vodojemov.
 • Dotknutá obec: Ozdín, Rovňany, Málinec, Breznička, Poltár, Uhorské, Kalinovo, Lučenec, Fiľakovo (okresy: Poltár, Lučenec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00156752
 • Povoľujúci orgán: OÚ ŽP Lučenec a Poltár
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava