Základňová stanica Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Žiar

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať a prevádzkovať základňovú stanicu Horskej záchrannej služby pre oblastné stredisko Západné Tatry - Žiar.
 • Dotknutá obec: Žiar (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
 • IČO Navrhovateľa: 37879693
 • Povoľujúci orgán: Obec Žiar
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.02.2019
  Spracovateľ zámeru ENGOM s.r.o.
  Text zámeru
  08.02.2019
  08.02.2019
  08.02.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.04.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  24.10.2019