Preskočit na obsah

ZaD č.2 Územného plánu obce Margecany

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: - návrh pešieho chodníka spájajúceho areál kostola a cintorína. -rozšírenie jestvujúcej obytnej funkcie formou rodinných domov „Hôrka“ s dopravným riešením a rešpektovaním jestvujúcich nadradených trás technickej infraštruktúry. - čiastočná funkčná zmena a dopravný systém navrhovanej lokality „Kratiny-Olše“ podľa projektu pozemkových úprav, - navrhované prepojenie účelovou komunikáciou a peším chodníkom, jestvujúcej a navrhovanej obytnej zástavby, situovaným za športovým areálom, - regulácia vodného toku Bystrá, ? odkanalizovanie územia delenou (splaškovou a dažďovou) kanalizáciou.
 • Dotknutá obec: Kluknava, Jaklovce, Margecany (okres: Gelnica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Gelnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Obstarávateľ: Obec Margecany
 • IČO Obstarávateľa: 00329347
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Mrgecany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  04.02.2016
  Oznámenie
  04.02.2016
  04.02.2016
  04.02.2016
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  11.03.2016