Preskočit na obsah

Využitie zemského tepla na ohrev vody pre mesto Trebišov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou činnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti budú technické a technologické úpravy na existujúcich vrtoch za účelom ich využitia na nový účel. Hĺbka pôvodných vrtov je 2 250 – 2 607 m, po konverzii max 1 700 m. Voda použitá na prenos tepla bude cirkulovať v uzavretom systéme. Získané teplo bude prostredníctvom tepelných čerpadiel odovzdané úžitkovej vode, ktorá bude využívaná na vykurovanie mesta Trebišov. Nová hĺbka vrtov je v zmysle posúdenia vhodnosti na iné využitie navrhovaná tak, aby bol geotermálny potenciál prostredia využitý čo najefektívnejšie..
 • Dotknutá obec: Trebišov (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: NAFTA a. s. , Votrubova 1, 821 09 Bratislava,
 • IČO Navrhovateľa: 36286192
 • Povoľujúci orgán: Mesto Trebišov - stavebný úrad
  Obvodný banský úrad v Košiciach
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.11.2022
  Spracovateľ zámeru EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
  Text zámeru
  30.11.2022
  30.11.2022
  30.11.2022
  30.11.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  31.03.2023