Preskočit na obsah

Využitie mobilných zariadení v obehovom hospodárstve

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnocovanie stavebných a iných ostatných odpadov prostredníctvom mobilných zariadení. Navrhovateľ predpokladá ročne zhodnotiť každým z navrhovaných mobilných zariadení viac ako 100 000 t ostatných odpadov.
 • Dotknutá obec: Rimavská Sobota (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ATB Slovakia – Doprava, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36712191
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  26.05.2023
  Spracovateľ zámeru ENVIROKAT, s.r.o., ul. Alžbetina 28, 040 01 Košice
  Text zámeru
  26.05.2023

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  04.09.2023
  04.09.2023

  Verejné prerokovanie

  Na Mestskom úrade Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota v zasadacej miestnosti na medziposchodí. 26.10.2023 o 10:30