Využitie geotermálnych vôd v lokalite Púšť

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.9 Odber geotermálnych vôd
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je využitie geotermálnych vôd z vrtu Š1-NB IV nachádzajúcom sa v lokalite Púšť, okres Prievidza. Geotermálna voda sa bude využívať ako zdroj tepla pre existujúce rekreačné stredisko (vykurovanie objektov, príprava teplej úžitkovej vody) a ako zdroj vody pre bazén, ktorý sa v tomto stredisku plánuje vybudovať
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36005622
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trenčín, OSŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
  Mesto Prievidza, Námestie slobody 4, Prievidza
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.