Preskočit na obsah

Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.9 Odber geotermálnych vôd 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou cinnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje 2.12 Geotermálne elektrárne a výhrevne
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie v dvoch zariadeniach na báze ORC(Organický Rankinov cyklus) s využitím geotermálnej energie, každé s inštalovaným elektrickým výkonom 6,3 až 6,5 MWe (spolu 12,6 až 13 MWe). Každé zariadenie bude využívať energiu z troch dubletov (troch produkčných a troch reinjektážnych vrtov) v uzatvorenom okruhu s reinjektážou tepelne využitej geotermálnej vody. Spolu je tak naplánovaná realizácia šiestich dubletov. Realizácia je plánovaná v dvoch strediskách (E-GEO-1 a E-GEO-2) v okrese Žiar nad Hronom vzdialených od seba cca 3 km.
 • Dotknutá obec: Žiar nad Hronom, Lovča (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PW geoenergy a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 53820843
 • Povoľujúci orgán: Mesto Žiar nad Hronom, stavebný úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.03.2021
  Text zámeru
  29.03.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  21.12.2022

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  14.03.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVIS, s.r.o
  Text správy o hodnotení
  14.03.2023
  14.03.2023