Preskočit na obsah

Výstavba polyfunkčného komplexu „Pražská“

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predmetného zámeru je výstavba novej polyfunkčnej zóny vo vymedzenom území s jasným funkčným a priestorovým usporiadaním zosúladenej s územnoplánovacou stratégiou mesta Prešov. Nový polyfunkčný súbor bude pozostávať zo štyroch 7-podlažných bytových domov, jedného 8-podlažného a jedného 5-podlažného bytového domu s predbežným počtom 261 bytových jednotiek a občianskej vybavenosti (s celkovou úžitkovou plochou 21 777 m2), s podzemnými i vonkajšími parkovacími státiami. Celý polyfunkčný súbor s prislúchajúcou dopravnou a technickou infraštruktúrou bude začlenený do príslušného územného obvodu mestskej časti č. 2 s obslužným dopravným napojením: - z ulice Pražská cez Športovú ulicu (existujúce dopravné napojenie), - cez zástavbu rodinných domov na ulicu Jána Pavla II. (pripravované dopravné prepojenie).
 • Dotknutá obec: Prešov (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Navrhovateľ: GMT projekt, spol. s r. o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
 • IČO Navrhovateľa: 36484971
 • Povoľujúci orgán: Mesto Prešov, stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.05.2022
  Spracovateľ zámeru arch&crafts, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice
  Text zámeru
  25.05.2022
  25.05.2022