Výstavba nádrží ropy 75 000 m3 v PS 4 Tupá

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovaných dvoch nových nadzemných skladovacích nádrží ropy (každá o objeme 75 000 m3) v existujúcom areáli PS 4 Tupá je zvýšiť skladovaciu kapacitu a variabilitu čerpania rôznych druhov ropy – šarží pre potreby spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
 • Dotknutá obec: Hrkovce, Tupá (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: TRANSPETROL, a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Oil Gas Projekt, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
 • IČO Navrhovateľa: 31341977
 • Povoľujúci orgán: Mesto Šahy, Spoločný obecný úrad, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.02.2017
  16.02.2017
  17.02.2017
  Spracovateľ zámeru ProCS, s.r.o.
  Text zámeru
  17.02.2017

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  07.04.2017

  Verejné prerokovanie

  Kultúrny dom v Hrkovciach 10.05.2017 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.09.2017
  Právoplatné záverečné stanovisko
  21.03.2018