Preskočit na obsah

Výstavba IBV Stupné, lokalita Dlhé

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba bytových domov s časti v intraviláne, ale predovšetkým extraviláne obce Stupné. V riešenej lokalite Dlhé vznikne 171 samostatne stojacich rodinných domov. Každá parcela musí byť prístupná z riešenej miestnej komunikácie a ku každému RD musí prislúchať samostatný vstup, vjazd ako aj spevnená plocha pre minimálne 2 osobné automobily. Výstavbu IBV bude od hlavnej cesty III/1978 oddeľovať ochranné pásmo zelene. Lokalita je zo západnej strany ohraničená navrhovaným odvodňovacím rigolom pre zachytenie povrchovej dažďovej vody. Realizácia výstavby bude prebiehať v 4 etapách: 1. etapa – zrealizovanie hlavných zberných komunikácií (aspoň v hrubom prevedení), zrealizovanie prvých súbežných komunikácií s hlavnou cestou (len na východnej strane lokality) s uložením všetkých potrebných vedení inžinierskych sietí, 2. etapa – realizácia rodinných domov v tejto časti územia, 3. etapa – realizácia ostatných komunikácií v lokalite, vybudovanie odvodňovacieho rigolu na západnej strane, vybudovanie novej trafostanice a uloženie všetkých potrebných vedení inžinierskych sietí, 4. etapa – realizácia rodinných domov v ostatnej časti územia. Navrhovaná IBV zabezpečí zvýšenie kapacít ponuky bývania formou výstavby rodinných domov v obci Stupné.
 • Dotknutá obec: Stupné, Jasenica (okres: Považská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Považská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Navrhovateľ: Obec Stupné
 • IČO Navrhovateľa: 00591611
 • Povoľujúci orgán: OU PB OSZP, Obec Stupné
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Marta Slámková
  Text zámeru
  28.02.2022
  28.02.2022
  28.02.2022
  28.02.2022
  28.02.2022
  28.02.2022
  28.02.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.06.2022