Preskočit na obsah

Výstavba fotovoltickej elektrárne FVE Bunkovce

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladaného zámeru navrhovanej činnosti je vybudovanie fotovoltickej elektrárne, ktorá je naplánovaná v k. ú. obce Bunkovce okres Sobrance, na pozemku o celkovej výmere 571 954 m2. Ide o stavbu plošného charakteru, pričom limitujúcim faktorom pri výbere lokality sú klimatické pomery a inžinierske siete – vysokonapäťové vedenie. Stavba je v súlade s územným plánom obce. Predmetom činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Fotovoltická elektráreň má vysoký potenciál vytvárať lepšiu a hlavne zdravšiu budúcnosť. Svojou činnosťou môže pomôcť vytvoriť ekonomickejšie a ekologickejšie podmienky pre život, pričom má dosah aj na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku. Realizácia FVE Bunkovce prispeje k splneniu záväzkov SR a EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Slovenská republika sa ku klimatickej neutralite prihlásilo v júni 2019.
 • Dotknutá obec: Bunkovce (okres: Sobrance)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Sobrance
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tyršova 12, 07301 Sobrance
 • Navrhovateľ: Green energy estate, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31367852
 • Povoľujúci orgán: Obec Bunkovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.06.2023
  Spracovateľ zámeru Ing. Andrea Kiernoszová
  Text zámeru
  27.06.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.09.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  27.10.2023