Výstavba 110kV vedenia V6812 Snina - Sobrance

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Elektrické stanice Snina a Sobrance sú v súčasnosti napájané 110 kV vedeniami len z jednej strany. V prípade poruchy alebo plánovanej výluky týchto vedení je možné predmetné elektrické stanice zásobovať elektrickou energiou len elektrickými vedeniami 22 kV s podstatne nižšími prenášanými výkonmi. Pre odstránenie tohto nedostatku a pre podstatné zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti distribučnej sústavy v danej oblasti je nevyhnutné dobudovať elektrické vedenie s napätím 110 kV medzi uvedenými elektrickými stanicami a vytvoriť tak uzatvorený okruh prepojení po 110 kV vedeniach, čo je aj účelom navrhovanej činnosti. Navrhovaná činnosť je súčasťou plánovaného rozvoja distribučnej sústavy a zabezpečí zvýšenie voľnej distribučnej kapacity na pripojenie nových zákazníkov v oblasti okresov Snina a Sobrance. Zároveň táto činnosť zlepší spoľahlivosť distribučnej sústavy v uvedenej oblasti a v širších súvislostiach aj v nadväzujúcich okresoch Humenné a Michalovce. Stavba je zahrnutá medzi verejnoprospešné stavby v územnom pláne VÚC Prešovského kraja a VÚC Košického kraja. navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s. zámer navrhovanej činnosti: Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance 5 Spracovateľ zámeru navrhovanej činnosti: SIRECO s.r.o. február 2018 Účelom tohto posúdenia vplyvov na životné prostredie je posúdiť navrhovanú činnosť z hľadiska jej vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a obyvateľstvo včítane vplyvov na jeho zdravie, ako aj posúdenie kumulatívnych a synergických vplyvov navrhovanej činnosti.
 • Dotknutá obec: Okres Snina, Okres Sobrance (okres: Sobrance)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36599361
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad Sobrance
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.02.2018
  Spracovateľ zámeru SIRECO s.r.o.
  Text zámeru
  22.02.2018
  22.02.2018
  22.02.2018
  22.02.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  26.04.2018