Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance – zmena č. 1

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena sa týka 3 úsekov navrhovaného 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance. Prvým meneným úsekom je úsek medzi st. č. 34 až 37 v k.ú. Kolonica. Druhým meneným úsekom je úsek medzi st. č. 40 (lomový bod R10) až 60 (lomový bod R12) v k.ú. Kolonica a Ladomirov. Posedná zmena sa týka územia obce Ruská Bystrá od st. č. 81 (lomový bod R16) po st. č. 89.
 • Dotknutá obec: Podhoroď, Choňkovce, Strihovce, Beňatina, Horňa, Ruská Bystrá, Koňuš, Kolonica, Stakčín, Hrabová Roztoka, Snina, Tibava, Ladomirov, Sobrance (okresy: Sobrance, Snina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36599361
 • Povoľujúci orgán: Mesto Sobrance
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.