Preskočit na obsah

Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla ako náhrada za súčasné zdroje v SCZT Západ

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo vybudovaní kogeneračných jednotiek s celkovým výkonom do 25 MW s dvoma horúcovodnými kotlami 2x 20MW a akumulátora tepla, ktoré budú plynule nadväzovať na jestvujúcu infraštruktúru zariadenia tak, aby bola zachovaná kombinovaná výroba elektriny a tepla po roku 2024 pri splnení podmienok pre priznanie práva na podporu výroby tepla doplatkom v podmienkach spoločnosti. Navrhovaný koncept zabezpečí po dobudovaní nových zdrojov tepla ukončenie súčasnej parnej prevádzky teplárne t.j. odstavenie a vyradenie parného kotla K6 a protitlakej turbíny TG1. Horúcovodné kotly HK1 a HK3 ostávajú ako záloha pre potreby zvýšenej potreby dodávok tepla v prípade poruchy a opráv na nových technológiách – zdrojoch tepla.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Hlavné mesto SR Bratislava
  SIŽP, IPKZ Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  04.10.2022
  Text oznámenia o zmene
  04.10.2022
  21.12.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.03.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  04.05.2023