Výskumno - vývojové a prevádzkové centrum na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov VVP - SALE, Most pri Bratislave

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.12 Zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7) 9.5 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom centra VVP-SALE je zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (ostatných aj nebezpečných) na princípe spätného získavania alebo regenerácie rozpúšťadiel, recyklácie alebo spätného získavania organických látok, výroba palív, využitie odpadov, fyzikálno-mechanickej úpravy odpadov, prečisťovania olejov alebo ich iné opätovné použitie a fyzikálno-chemickej úpravy.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka, Most pri Bratislave (okresy: Bratislava V, Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SALE, a.s., Zámocká 3, 811 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47743336
 • Povoľujúci orgán: Most pri Bratislave, MČ Bratislava Petržalka, OÚ Bratislava, OÚ Senec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  19.12.2014
  Spracovateľ zámeru Matej Sedliačik
  Text zámeru
  18.12.2014
  18.12.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  06.02.2015