Výsadba ovocného sadu – DP Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.3 Vodohospodárske projekty pre polnohospodárstvo vrátane melioracných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov; b) lesnícko-technické meliorácie
 • Zistovacie konanie
 • ESPOO dohovor:

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom je posúdenie vplyvov na životné prostredie, navrhovanej kvapkovej závlahy v ovocnom sade na orechy v k.ú. Rumince a Chanava, okres Rimavská Sobota .
 • Dotknutá obec: Chanava, Rumince (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: OkÚ Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Navrhovateľ: Družstvo podielnikov Včelince, Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota
 • IČO Navrhovateľa: 36057860
 • Povoľujúci orgán: Obce Rumince a Chanava - povoľujúci orgán
  OU RS - OSZP - ŠVS
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá strana
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.11.2018
  Spracovateľ zámeru A-U-PLANSTAV, s.r.o., Tomašovská 6, 979 01 Rim. Sobota
  Text zámeru
  08.11.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  05.12.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  08.01.2019