Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí, Zavar

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.2 Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie zariadení na výrobu asfaltových a betónových zmesí na parcele č. 214/48 a 214/64 v extraviláne obce Zavar.
 • Dotknutá obec: Zavar (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: CS, s. r. o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
 • IČO Navrhovateľa: 44101937
 • Povoľujúci orgán: Obec Zavar, Obecný úrad, Stavebný úrad, Viktorínova 312/14, 919 26 Zavar
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  20.12.2017
  Spracovateľ zámeru Ing. Andrej Žibek EKO – SPIRIT
  Text zámeru
  20.12.2017

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  03.04.2018

  Verejné prerokovanie

  Kultúrny dom, Viktorínova 14, Zavar, dna 25.04.2018 o 18:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.12.2018