Výrobná hala - prístavba

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách c. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena spočíva v prístavbe nových objektov k existujúcej výrobnej hale spoločnosti LPH a.s. Cieľom prístavby je hlavne zvýšenie skladových kapacít firmy a ich napojenie na dopravu. Navrhovaná prístavba bude zaberať plochu 1813,35 m2.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: LPH a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36461032
 • Povoľujúci orgán: Mesto Poprad - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.