Výroba produktu Ecobiol®

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom investičného zámeru je rozšírenie portfólia výrobkov o nový výrobok Ecobiol®, ktorý predstavuje vysporulovanú biomasu probiotického bakteriálneho kmeňa využiteľného ako výživový doplnok v kŕmnych zmesiach pre hospodárske zvieratá.
 • Dotknutá obec: Slovenská Ľupča (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Evonik Fermas s.r.o., 976 13 Slovenská Ľupča 938
 • IČO Navrhovateľa: 31578896
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  11.07.2018
  Text oznámenia o zmene
  11.07.2018
  11.07.2018
  11.07.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  09.10.2018