Preskočit na obsah

Výroba kŕmnych zmesí – optimalizácia výroby, k.ú. Trnava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.13 Prevádzky na spracovanie ostatných rastlinných surovín a živocíšnych surovín neuvedených v položkách c. 1 až 13
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladanej navrhovanej zmeny činnosti je optimalizácia výrobného procesu a skladovacích kapacít, čím vznikne predpoklad na navýšenie maximálnej dennej produkcie kŕmnych zmesí z 480 ton/deň na 720 ton/deň, pričom nedôjde k navýšeniu celkovej ročnej povolenej produkcie 120000 t/rok (posúdenej v rámci pôvodného zámeru a povolenej v rámci integrovaného povolenia). Optimalizácia výrobného procesu bude pozostávať z: a)Zastrešenie príjmového koša na voľne ložené suroviny a inštalácia filtračného zariadenia. Toto riešenie prispieva k zníženiu prašnosti pri príjme sypkých materiálov, pričom príjmová kapacita ostane nezmenená. b)Inštalácia baliacej linky na vyrobené produkty - vrecovacia linka s priamym napojením na výrobnú technológiu, c)Výstavba expedičného skladu na produkty a suroviny (v súvislosti s baliacou linkou) d)Inštalácia záložného šrotovníka do existujúcich priestorov k pôvodnému šrotovníku, e)Zastrešenie prejazdu medzi skladovými halami
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47790342
 • Povoľujúci orgán: SIŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  28.04.2021
  Text oznámenia o zmene
  28.04.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.06.2021
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  13.07.2021
  13.07.2021
  22.10.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  22.10.2021

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien