Preskočit na obsah

Výroba biotenzidov - Ramnolipidov

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu: 3.1. základných organických chemikálií, 3.2. základných anorganických chemikálií, 3.3. prevádzky na výrobu fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných), 3.4. prevádzky na výrobu základných prípravkov na ochranu rastlín a na výrobu biocídov, 3.5. prevádzky na výrobu základných farmaceutických výrobkov vyžívajúce chemické, biochemické alebo biologické procesy, 3.6. prevádzky na výrobu výbušnín
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom investičného zámeru je biotechnologická výroba ramnolipidov – bioproduktu technickej kvality,ktorý je medziproduktom určeným na ďalšie spracovanie u iných spracovateľov do konečných foriem určených pre zákazníka.
 • Dotknutá obec: Slovenská Ľupča (okres: Banská Bystrica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Evonik Fermas , s.r.o. 976 13 Slovenská Ľupča 938
 • IČO Navrhovateľa: 31578896
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.01.2016
  Spracovateľ zámeru NOVING s. r. o.
  Text zámeru
  27.01.2016

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  29.02.2016

  Verejné prerokovanie

  Kinosála Miestneho kultúrneho strediska Slovenská Lupca 06.04.2016 o 17:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  07.07.2016