Výroba batériových packov – Groupe PSA Slovakia

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.1 Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je umiestnenie technológie na montáž batériových modulov do jednej batériovej jednotky (batériového packu) vhodnej na montáž do vozidiel.
 • Dotknutá obec: Zavar (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava
 • IČO Navrhovateľa: 36256013
 • Povoľujúci orgán: Mesto Trnava, Stavebný úrad, Trhová 3, 917 71 Trnava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.