Výkup kovového odpadu

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie zberného dvora pre železné a neželezné odpady, farebné kovy okrem nebezpečných odpadov, ich dočasné skladovanie a následné odpredávanie na ďalšie spracovanie odborne spôsobilej osobe na základe zmluvných vzťahov.
 • Dotknutá obec: Banka, Moravany nad Váhom, Piešťany (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Piešťany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Navrhovateľ: Jaroslav Godál, Piešťanská 456/41, 922 21 Moravany nad Váhom
 • IČO Navrhovateľa: 32844212
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Pieťany, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.05.2016
  Spracovateľ zámeru ADD Piešťany, s. r. o., Brezová 2867/6, 921 01 Piešťany
  Text zámeru
  13.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  30.06.2016
  01.08.2016