Výkrm ošípaných farma Lipová

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je posúdiť riešenie jestvujúcej prevádzky výkrmu ošípaných farma Lipová z hľadiska technického, krajinnoekologického a socioekonomického s cieľom minimalizácie vplyvov na životné prostredie a jeho zložky po revidencii kapacity farmy pre výkrm ošípaných na 9 000 ks.
 • Dotknutá obec: Lipová (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 36555436
 • Povoľujúci orgán: Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.01.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Gabriela Stolárová
  Text zámeru
  25.01.2018
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  07.01.2019

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  30.03.2018

  Verejné prerokovanie

  KD Lipová, dna 25.04.2018 o 17:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.09.2018
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  16.10.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  15.01.2019