Preskočit na obsah

Vybudovanie zberného dvora v obci Gemerská Hôrka

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zberného dvora odpadov v obci Gemerská Hôrka. Zberný dvor podľa znenia ustanovenia § 80 ods. 6 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
 • Dotknutá obec: Gemerská Hôrka (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rožňava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ernesta Rótha 30, 04801 Rožňava
 • Navrhovateľ: Obec Gemerská Hôrka č.151, 049 12 Gemerská Hôrka
 • IČO Navrhovateľa: 00328219
 • Povoľujúci orgán: OU Rožňava, stavebný úrad Plešivec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.06.2022
  Spracovateľ zámeru Ditepex, s.r.o., Poštová 14, 040 01 Košice, Ing. Dušan Dorčák, PhD.
  Text zámeru
  16.06.2022
  16.06.2022