Preskočit na obsah

Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.11 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy vrátane prístavných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu 1.5 Ťažba a úprava zemného plynu 2.18 Povrchové skladovanie fosílnych palív 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.11 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je pokryť zvyšujúci sa dopyt po skvapalnenom zemnom plyne a to výstavbou terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava. Jeho skladovacia kapacita bude slúžiť okrem pokrytia dopytu aj ako významný prvok na zabezpečenie bezpečnosti dodávok paliva LNG, nakoľko súčasné zdroje LNG a nachádzajú vo veľkej vzdialenosti od mesta Bratislava. Účelom navrhovanej činnosti je zároveň znižovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v riečnej doprave na vodnom toku Dunaj prostredníctvom sprístupnenia alternatívneho paliva LNG riečnym plavidlám v prístave Bratislava.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36856541
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Ružinov, stavebný úrad, Mierová 21, 827 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.04.2021
  Spracovateľ zámeru Integra Consulting s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Jelenia 3141/7, 811 05 Bratislava
  Text zámeru
  07.04.2021
  07.04.2021
  07.04.2021
  07.04.2021