Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa, Prievidza

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba spevnených plôch – miestnej obslužnej komunikácie a odstavných plôch s celkovou kapacitou 468 parkovacích miest pre osobné automobily z toho 18 miest pre imobilných na ulici M. Rázusa. Výstavba bude realizovaná v 4 etapách a jej súčasťou budú aj sadové úpravy – výsadba stromov a kríkov slúžiacich ako vetrolamy.
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza,
 • IČO Navrhovateľa: 00318442
 • Povoľujúci orgán: Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice
  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.10.2019
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7 010 08 Žilina
  Text zámeru
  07.10.2019
  07.10.2019
  Prerušenie/zastavenie konania
  19.11.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  30.12.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  10.02.2020
  10.02.2020