Vybudovanie skládky komunálneho odpadu s kompostárňou na sanovanej lokalite starej neriadenej skládky v katastrálnom území obce Horné Saliby

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.2 Skládky na zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Skládka TKO Horné Saliby sa nachádza v kú. obce. V súčastnosi je rozloha skládky KO 3,01 ha.
 • Dotknutá obec: Horné Saliby (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Obec Horné Saliby
 • IČO Navrhovateľa: 305952
 • Povoľujúci orgán: OU Galanta
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.